ไม่มี ไม่มี ไม ่มี

posted on 17 Feb 2010 19:22 by kandaro in phrase

.                                                                                                                                                                .

 

ไม่มีฉั                            ไม่มีเ

ไม่มีเข า                           ไม่มีเรา

 

ไม่มี

 

ไม่มีอะไรเป็นของเธอ           ไม่มีอะไรเป็นของฉัน

ไม่มีอะไรเป็นของัน            ไม่มีอะไรเป็นของเ

 

 

ไม่มี                                                         ั

                                                                   

                                                     

แม้แต่ความคด                    แม้แต่ควา  ู

เราต่างสังเ คราะห์มั น           จา กสิ่ก่อนนัน

 

แล้ว ้างว่าเป็นของเรา

 

                                                                     '

เป็นเพีย งผ ้าข าว                  เป็นเพ ียงกระดาษเปล า

เป็นเพียงเพราะเ รา  .     .       .

 

 

 

 

 

ไม ่มี

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

แต่นั่นก็คือเราแหละครับ
มีเขาจึงมีเรา confused smile Hot!

#2 By Kyoki on 2010-03-06 19:25

ไม่มีไรจะ comment

#1 By 100 on 2010-02-17 22:07