ไม่มี ไม่มี ไม ่มี

posted on 17 Feb 2010 19:22 by kandaro in phrase

.                                                                                                                                                                .

 

ไม่มีฉั                            ไม่มีเ

ไม่มีเข า                           ไม่มีเรา

 

ไม่มี

 

ไม่มีอะไรเป็นของเธอ           ไม่มีอะไรเป็นของฉัน

ไม่มีอะไรเป็นของัน            ไม่มีอะไรเป็นของเ

 

 

ไม่มี                                                         ั

                                                                   

                                                     

แม้แต่ความคด                    แม้แต่ควา  ู

เราต่างสังเ คราะห์มั น           จา กสิ่ก่อนนัน

 

แล้ว ้างว่าเป็นของเรา

 

                                                                     '

เป็นเพีย งผ ้าข าว                  เป็นเพ ียงกระดาษเปล า

เป็นเพียงเพราะเ รา  .     .       .

 

 

 

 

 

ไม ่มี

 

 

 

ฟ้า

posted on 28 Oct 2009 20:38 by kandaro in art, phrase
 
                                                                                                                            อาจารย์ขา
                                                                                                                            เรามีเรื่องสงสัย
                                                                                                                            เรื่องอะไร ? ว่ามา 
                                                                                                                            เกี่ยวกับท้องฟ้า
                                                                                                                            ที่ไม่เป็นสีฟ้าตลอดเวลา
                                                                                                                            เรากลับเรียกมันว่า "ท้องฟ้า" 
                                                                                                                            เป็นสีแดงตอนห้าโมงเย็นกว่าๆ
                                                                                                                            และเป็นสีม่วงในเวลาต่อมา 
                                                                                                                            แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา 
                                                                                                                            เป็นสีเขียวตอนเกิดไฟป่า 
                                                                                                                            เป็นสีเหลืองในวันที่อ่อนล้า 
                                                                                                                            อาจารย์เองก็เคยเป็นมา 
                                                                                                                            อาจารย์ขา 
                                                                                                                            คิดว่า เพราะเหตุใด ?
                                                                                                                            คงเพราะส่วนใหญ่ เป็นสีฟ้า

ตัดสัมพันธ์

posted on 13 Aug 2009 21:45 by kandaro in phrase
.                                                                                                                                                               . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัดสัมพันธ์กั                     
                      บเวลาและสถานที่ 
แล้วหนีไ                          
                        ปเป็ นจ ั ก  ร ว   า     ล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิด

posted on 22 Jun 2009 22:57 by kandaro in art
.                                                                                                                                                               .
 
 
 
 
 
 
 

คว้าง

posted on 04 Jun 2009 17:37 by kandaro in art, photograph, phrase
.                                                                                                                                                               .
 
     แบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่